ECOONE Sp. z o.o. jest specjalistycznym przedsiębiorstwem realizującym kompleksowe inwestycje
w zakresie wykonawstwa projektów i budowy  instalacji przemysłowych. Spółka w czasie swojego
pięcioletniego okresu działalności osiągnęła wysoką specjalizację w wielu kluczowych  branżach przemysłu.
Zdobyła także znaczącą pozycję w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w oczyszczalniach ścieków, budowy
i modernizacji sieci instalacji podziemnych, budowy i rozbudowy węzłów komunikacyjnych, obiektów użyteczności publicznej, ciągów technologicznych w obiektach przemysłowych.

Firma Ecoone Sp. z o.o. została założona w lutym 2005. Od początku funkcjonowania firmy istotnym, a z czasem podstawowym rodzajem działalności stało się projektowanie budowlane, w tym szczególnie projektowanie instalacji liniowych oraz urządzeń i instalacji dla gospodarki wodno - ściekowej, ale także projektowanie instalacji oraz kompletnych obiektów dla innych branż przemysłu i infrastruktury.
Równocześnie z rozwojem działalności projektowej podjęto decyzję o stopniowym rozwoju pionu realizacyjnego – poczynając od robót remontowych a kończąc na kompleksowych dostawach różnorodnych instalacji i obiektów. W kolejnych latach firma podejmowała działania dla skutecznego rozszerzenia potencjału projektowego i wykonawczego.

Rozwój potencjału firmy może być zobrazowany stanem zatrudnienia na podstawie umów o pracę - poczynając od jednego projektanta w roku 2006 do poziomu 15 osób w końcu roku 2009. W stałej dyspozycji pozostaje kilkanaście podmiotów związanych - zespołów projektowych oraz realizacyjnych różnych branż. W roku 2010 w strukturze firmy wyodrębniono dwa podstawowe zakłady – zakład projektowania oraz zakład realizacji inwestycji przemysłowych.